មុននឹងចាប់ផ្តើមត្រូវរាំសិនអូន

ជាទំលាប់របស់មនុស្សខ្លះ

កំលជាមួយស្រីថៃ

មើលទៅមិនធំតែមេចក៏ខ្លាំងម្លេះ

បែបធម្មជាតិ

ជាលក្ខណគ្រូសា

យិសបងខ្មៅចំជាសំណាងមែន

បងខ្មៅឯងនេះស៊ីសុតតែរបស់សខ្ចី